Kategori filtre:

Aktuelt

Nyt Ak­k­vi­si­tions-, for­ret­nings­ud­vik­lings- og kom­mu­ni­ka­tions­team

 • Tegnestuen  
  15 October 2021

Vi har valgt at styrke vores akkvisitions-, forretningsudviklings- og kommunikationsteam, og er derfor glade for ansættelsen af erfarne Laura Wedderkind Bank.

Stra­te­gisk ud­vik­ling i Tøn­ders hi­sto­ri­ske by­mid­te

 • Projekt  
  9 June 2021

Nu skal vi et spadestik dybere i Tønder Midtby, hvor Vandkunsten har vundet en indbudt tilbudskonkurrence om en strategisk udviklingsproces med fokus på nybyggeri i et bevaringsværdigt bymiljø.

Lan­ce­ring af open­sour­ce hjem­mesi­de

 • Tegnestuen  
  4 June 2021

Med lancering af ny opensource hjemmeside, deler Vandkunsten digitale værktøjer fra tegnestuens egne arkiver. Delingen skal inspirere og fremprovokere mere deling og nye løsninger i byggebranchens omstilling til en bæredygtig praksis.

Vin­der i Hor­ner Ge­est

 • Projekt  
  25 May 2021

Med en markant bevaringsstrategi fortættes en eksisterende bydel og tilføres 3.100 nye boliger mens de allerfleste billige almene boliger bevares sammen med alle de mange bevaringsværdige træer.

Ind­flyt­ning i po­pu­lært bo­fæl­les­skab

 • Projekt  
  26 April 2021

Træ var det naturlige byggemateriale til bofællesskabet Skråningen i Lejre. Nu er beboerne flyttet ind i etape II.

Ny ram­me­af­ta­le med Bo­ligsel­ska­bet Sjæl­land

 • Nyhed  
  23 April 2021

Bygherre vil have samarbejde om bæredygtighed. Vandkunsten indgår i rammeaftale på DKK 180 mio og kan se frem til miniudbud om 10 store renoveringer.

Bag fa­ca­den på dansk ar­ki­tek­tur

 • Nyhed  
  20 April 2021

Når en stor del af Danmark genåbner onsdag, er Vandkunsten med på en stor udstilling på DAC. Bag Facaden går helt tæt på nogle af dansk arkitekturs aktuelle dagsordner. Der er masser på spil. Har vi for eksempel (fortsat) råd til at bo i byen?

Vin­der i Tü­bin­gen

 • Nyhed  
  9 April 2021

Med en moderne fortolkning af den gamle landsbys gårde og sociale rum, har Tegnestuen Vandkunsten vundet byplankonkurrence i den sydtyske by Tübingen.

3 præ­kva­li­fi­ka­tio­ner i rap

 • Nyhed  
  6 April 2021

Tegnestuen Vandkunsten er prækvalificeret til 3 forskellige arkitektkonkurrencer, nemlig Generationernes Hus i Nivå Bymidte, Visionskonkurrence for Bispeengbuen og renovering af en boligafdeling i Bomidtvest, Aarhus/Ikast.

Ra­di­kalt renove­rings­pro­jekt indstil­let til pris

 • Nyhed  
  6 April 2021

Pilotprojektet Blok 4b i Gellerup er indstillet til Renoverprisen 2021 og blandt 128 projekter er 'den med triumfbuen' blandt de 18 renoveringsprojekter som er favoritter til prisen.

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Mid­del­fart

 • Tegnestuen  
  15 March 2021

Middelfart Kommune vil udvikle byens trafikhavn til en visionær bydel. Team Vandkunsten skal blandt andet give bud på et mangfoldigt bykvarter i social balance, som giver gode muligheder for fællesskab.

Vand­kun­sten vin­der i Hor­sens – Blåt loop skal brin­ge åen til­ba­ge til byen

 • Nyhed  
  3 February 2021

Et vandloop, der binder byen bedre sammen og klimasikrer Åkvarteret og andre dele af Horsens midtby. Rum til nye byudviklingsmuligheder og et robust vejnet, der fører mere trafik uden om midtbyen. Det er nogle af de elementer, der er med i Team Vandkunstens forslag til en udviklingsplan for Åkvarteret i Horsens.

Renove­rings­pro­jek­ter bli­ver mere cir­ku­læ­re

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  18 January 2021

Med cirkulær renovering, kan spares ressourcer og opnås arkitektonisk merværdi i landets store boligforeninger. Vandkunsten har del af 2 af de 13 renoveringsprojekter som er tildelt støtte af Realdania til at indfri ambitioner om øget direkte genanvendelse og implementering af cirkulære løsninger i helhedsrenoveringer.

Tak for 2020 og glæ­de­lig jul

 • Nyhed  
  14 December 2020

Tak for et minderigt 2020, hvor de gode samarbejder har været ekstra værdsat.

Byg Bed­re! Byg­ge­ri­ets Ma­te­ri­a­le­py­ra­mi­de er ble­vet in­ter­ak­tiv

 • Nyhed  
  28 October 2020

Nu kan du med nogle få klik beregne og forbedre byggeprojektets CO2-aftryk. Vandkunsten og Det Kongelige Akademi har udviklet den interaktive version af Byggeriets Materialepyramide.

Strå­ta­get sto­flig kli­mavin­der i LCA

 • Nyhed  
  5 October 2020

Stråtag er op til en 90 % mere klimavenligt som tagmateriale end tagpap og betontegl, viser livscyklusanalyse fra Vandkunsten for Straatagets Kontor og Tækkelauget. Oprindelseslandet har stor betydning for klimapåvirkningen.

Bo­lig­pro­jek­ter på vej i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  22 September 2020

Det store koncept og konkrete skitseprojekter for bofællesskaber, en daginstitution og 500 boliger i byggefeltet SH4 er godkendt af udviklingsselskabet.

Faa­borg-Midt­fyn og Køge no­mi­ne­ret til By­plan­pri­sen

 • Nyhed  
  9 September 2020

Vandkunsten står bag udviklingsplanerne bag to ud af tre nomineringer til årets Byplanpris. Byplanprisen uddeles hvert år til kommuner for planlægning, der er nytænkende og inspirerende.

Ra­di­kal renove­ring gi­ver mer­vær­di

 • Projekt  
  1 September 2020

Transformation i Gellerupparken fremhæves i ny publikation. ”Man skulle bygge dobbelt så klimavenligt, som vi kan i dag, hvis CO2-regnskabet skulle gå op. Selv ikke hvis de nye boliger blev bygget i halm, ville klimaregnskabet gå op ved at bygge nyt.” Søren Nielsen om forskellen på renovering og nedrivning/nybyggeri af boligblokke.

Ur­bant Selv­byg i Mu­si­con ud­valgt til Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um

 • Projekt  
  27 August 2020

Det skal blive muligt for flere at indfri deres boligdrømme, også i byen. Nu udvikles 3 typer for selvbyggere: minimumshuse, rækkehuse og etageboliger. Urbant Selvbyg realiseres i projekt i Musicon-bydelen med Roskilde Kommune