Kategori filtre:

Aktuelt

Nyt pro­jekt sæt­ter byg­ge­ma­te­ri­a­ler i kredsløb

 • Projekt  
  16 May 2019

Med et budget på 75 mio kroner og tredive partnere fra storbyerne København, Hamburg, London og Helsinki-regionen, skal Vandkunsten bane vejen for at implementere cirkulær økonomi og skabe byer uden byggeaffald.

25 bed­ste nor­di­ske træ­byg­ge­ri­er

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  4 April 2019

Træ er godt – nu er Lisbjerg Bakke at finde i en case-samling af moderne træbyggereferencer udpeget af nordisk ministerråd og Wood in Construction sekretariatet.

De før­ste 500 huse er fær­di­ge i kæm­pe renove­ring

 • Projekt  
  27 March 2019

Fase 1 i renoveringen af gårdhavehusene i Albertslund Syd er afsluttet før tid.

Sta­tus fra luf­ten over Køge

 • Projekt  
  25 March 2019

Friske luftfotos viser udviklingen af Køge Kyst og en flok af tegnestuens projekter

Byg­ge­plads/ Stor­slå­et ud­sigt og en men­ne­ske­lig ska­la i Oslo

 • Projekt  
  21 February 2019

Boligprojekt har Oslos opera som nabo og er placeret helt ud til vandet foran Barcode-kvarteret. Mens Barcode og andre boligprojekter er høje, tilfører ’Vannkunsten’ en langt mere menneskelig tæt og lav skala ved den tætte bys møde med fjorden.

Mo­der­ne træ­byg­ge­ri er Årets Byg­ge­ri

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 December 2018

Hele byggebranchen hædrer boligerne på Lisbjerg Bakke for byggeriets samfundsmæssige og byggefaglige betydning.

Nyt gen­brugs­kon­cept er fi­na­list i In­nova­tion Chal­len­ge

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  2 November 2018

Vandkunsten er blandt finalisterne til Circular Construction Challenge med vores bud på et designkoncept, der er smukt og cirkulært. Nu søger vi team-partners til næste skridt af udviklingen af produktet.

Præ­mi­e­ret by­trans­for­ma­tion i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  3 October 2018

Tornhøjforbindelsen i Aalborg er en transformation af en smal betonviadkukt under en hovedvej til et indbydende byrum og en elegant bro. På arkitekturens dag blev projektet præmieret blandt Aalborgs bedste arkitektur.

Træ­byg­ge­ri præ­mi­e­ret i Aar­hus

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 October 2018

Den almene boligbebyggelse på Lisbjerg Bakke som vi har tegnet for Al2Bolig, er netop præmieret af Aarhus Kommune.

At­trak­tivt og land­ska­be­ligt byrum – ny for­bin­del­se ind­vi­et i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  29 August 2018

Ny bro og byrum etablerer ny sammenhæng mellem to meget forskellige kvarterer i Aalborgbydelen Tornhøj.

Ø-hus til Se­je­rø

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  21 August 2018

På Sejerø har der været stille på havnemolen, der ellers er et væsentligt samlingssted på en lille ø. Lokale ildsjæle har derfor kæmpet for at få opført et Ø-hus på Sejerø havn som Vandkunsten skal tegne.

Sta­tions­bro for­bin­der det gam­le Køge og nye ud­vik­lings­om­rå­der

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  5 August 2018

Med en 'Køgesk' version af den spanske trappe, forbinder en ny bro byens fine gamle centrale del og nyt byområder

Præ­kva­li­fi­ce­ret til SI­MAC i Svend­borg

 • Projekt  
  14 June 2018

Svendborg styrker sin maritime historie og identitet med udviklingen af en ny havnebydel. Vandkunsten er prækvalificeret til den to-delte konkurrence.

Ud­stil­ler vi­sio­ner for ‘re­beauty’ på Ar­ki­tek­tur­bien­na­len i Ve­ne­dig

 • Event,  
 • Projekt  
  23 May 2018

Kultur, økonomi og energi - med en udvidet totaløkonomisk tilgang med tre potentielle ressourcekapitaler, vandt Vandkunsten den store renoveringsopgave af 1000+ gårdhavehuse i Albertslund Syd. Nu er visionen udstillet i Venedig og designet for for adskillelse

Byg­ge­fæl­les­skab i den nye by­del Køge Kyst

 • Event,  
 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 October 2017

'Baugruppen' er en inspirerende projektform udviklet i Tyskland, hvor boligejerne går sammen. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med Vandkunsten som arkitekter.

Cir­ku­lært byg­ge­ri på Bu­il­ding Gre­en

 • Event,  
 • Projekt  
  19 October 2017

Circle House udstilles på Building Green messen i Forum 1. - 2. november 2017

Vi vin­der kon­kur­ren­cen om Jern­stø­be­ri­et i Ribe!

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  12 October 2017

Ud­reg­nin­ger af to­talø­ko­no­mi kan hjæl­pe med ma­te­ri­a­le­valg

 • Projekt,  
 • Tegnestuen  
  29 August 2017

Til renoveringen og tilbygningen til Brønshøj skole, krævede bygherren fra Københavns ejendomme udregning af totaløkonomi (LCC - Life Cycle Costing). Vandkunstens beregninger kan hjælpe med materialevalget

Råt kul­tur­hus vin­der norsk pris

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  28 June 2017

Med lovord som ’Hele byens dagligstue’ og det ’kloge’ hus, er Hamar Kulturhus hædret med Byggeskikkprisen for Hamar Kommune.

Vin­der kon­kur­ren­ce om bør­ne­ha­ve

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  20 June 2017

Underspillet og nærmest 'barnligt almindelig' bygning tilpasser sig overgangen mellem landsby og bymiljø i Hvidovre

Byg­ger se­ni­o­r­bo­fæl­les­skab i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  15 June 2017

Endnu et bofællesskab er i gang i byområdet Køge Kyst. På en fantastisk placering på kanten af naturområder ved vandet og nær byen, skal Vandkunsten for PensionDanmark bygge 90 boliger, herunder et bofællesskab for 50+segmentet – et seniorbofællesskab.

Frem­ti­dens se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­ber på Born­holm

 • Event,  
 • Projekt  
  10 June 2017

Du kan møde Vandkunstens Morten Dam Feddersen lørdag på Folkemødet på Bornholm. Med udgangspunkt i vores seniorbofællesskab i Køge Kyst, er fremtidens seniorfællesskaber på programmet.

Ud­ar­bej­der hel­heds­plan for Bags­værd by­mid­te

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  23 May 2017

Vandkunsten har vundet tilbudskonkurrencen om en ny helhedsplan for en levende bymidte i Bagsværd

Ud­valgt til kæm­pe År­hus-pro­jekt

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  16 May 2017

Team Vandkunstens forslag er valgt for omdannelsen af det gamle sygehus til ny bydel. Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning i det nye kvarter.

Mo­der­ne Kar­tof­fel­ræk­ker præ­mi­e­res af Kø­ben­havns Kom­mu­ne

 • Projekt  
  28 April 2017

Kvaliteter i de klassiske byggeforeningshuse har været direkte inspiration i boligprojektet Byhusene på Islands Brygge som nu præmieres for 'godt og smukt byggeri'.

Wor­ks­hop ud­vik­ler byg­ge­fæl­les­skab i Køge Kyst

 • Event,  
 • Projekt  
  27 March 2017

Efter inspirationsmødet i marts, er en workshop 20. april det næste skridt mod byggefællesskaber i Køge Kyst. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med inspiration fra Tyskland og med Vandkunsten som arkitekter.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til at ud­vik­le Frem­ti­dens Kul­ba­ne­kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 March 2017

Vandkunsten er i team med Marianne Levinsen Landskab og Norconsult udvalgt som det ene af to rådgiverteams, der de kommende måneder skal arbejde med byudviklingspotentialer, forbedring af trafikforhold og nye stiforbindelser i Kulbanekvarteret i Valby.

Vin­der tre bo­fæl­les­ska­ber

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  14 March 2017

Vandkunsten fortsætter samarbejdet med Domea og med Wissenberg har teamet vundet opgaven at bygge plejeboliger for Ballerup Boligselskab, der skal huse beboere med udviklingshæmning og også skabe gode rammer for personale og pårørende.

Re­beauty – ny rap­port om gen­brug­te byg­ge­ma­te­ri­a­ler

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  7 March 2017

Uden skønhed ingen bæredygtighed - Resultaterne fra Nordic Built Component Reuse viser, at direkte genbrug kan være smukt - kan betale sig - og faktisk ér miljøvenligt - nu er rapporten tilgængelig i en lækker trykt version.

Før­ste spa­destik i Torn­høj

 • Projekt  
  6 March 2017

Første spadestik til transformationsprojekt i Aalborg blev fejret i fredag, hvor forbindelsen under en ny bro skal skabe ny sammenhæng mellem to meget forskellige kvar-terer.

Fra Amts­sy­ge­hus til by­kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  3 March 2017

Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning i det kommende kvarter i Aarhus. Første fase i parallelopdraget er offentliggjort.

Vin­der kon­kur­ren­ce om Bo­lig­borg i Svend­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 March 2017

Genbrugte mursten og byens bedste udsigt - Nordre Skole i Svendborg bliver til Borgen og omdannes til boligborg fyldt med nærmest herskabelige almene boliger.

Skal byg­ge fle­re bo­li­ger på Grønt­tor­vet

 • Projekt  
  21 February 2017

Vandkunsten har sammen med Dominia vundet opgaven om opførelsen af 50 nye almene familieboliger og 14 kollegieboliger på Grønttorvet for SAB og AKB ved KAB, samt ForældreFonden.

Ma­ni­fest for Frem­ti­dens bæ­re­dyg­ti­ge al­me­ne bo­lig

 • Holdning,  
 • Projekt  
  2 January 2017

Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig er en konstruktion, hvori indgår alle fortidens erfaringer og nutidens længsler. - sådan lyder det i visionen for fremtidens bæredygtige almene bolig, der er under opførelse på Lisbjerg Bakke ved Århus.

Dan­marks stør­ste by­park skal dri­ve ud­vik­ling i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  15 December 2016

Vandkunstens forslag til den omfattende udviklingsplan for Aalborgs nye bydel Stigsborg Havnefront er udvalgt til at udvikle byens sidste 'fjerdedel'

Rej­se­gil­de for Søn­der­gård Fæl­les­hus

 • Projekt  
  28 November 2016

En sjælden gang, er et rundt hus det eneste rigtige - I fredags var der rejsegilde for det nye Søndergård Fælleshus i Måløv.

Træ­byg­ge­ri i 4 eta­ger op­fø­res nu på Lis­b­jerg Bak­ke

 • Projekt  
  26 October 2016

Nyt boligbyggeri på Lisbjerg Bakke viser trækonstruktionen som et seriøst og bæredygtigt bud på fremtidens bolig.

Team Vand­kun­sten vin­der pro­jekt­kon­kur­ren­cen om Ama­ger Fæl­led kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  13 October 2016

Bydelen kobler by og natur på en helt ny måde og er udviklet med naturbaserede løsninger. Det tværfaglige team består af: Vandkunsten (arkitektur og planlægning), Marianne Levinsen (landskab), DEM & Esbensen (ingeniører, bæredygtighed) og Norconsult (ingeniører, trafik + vand).

Læs rap­por­ten fra nor­disk gen­brugs­pro­jekt

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  11 October 2016

Ny rapport viser, at miljøet vinder, når byggematerialerne genanvendes. Tværfagligt nordisk projekt føjer nye parametre til repertoiret for bæredygtigt byggeri.

Vin­der pla­nop­ga­ve i Ber­lin

 • Projekt  
  21 September 2016

Med et udpræget socialt afsæt i en bebyggelsesplan med kæmpe herlighedsværdier, har Vandkunsten vundet parallelopdraget om Daumstrasse, Berlin.

Rå bo­li­ger mod­ta­ger pris for renove­ring

 • Projekt  
  2 September 2016

”Sanseligt pirrende og fandenivoldsk med en kunstnerisk kvalitet som et maleri af Asger Jorn. Konstabelskolen er et nytænkende bidrag til bæredygtig renovering.” Sådan lød nomineringsudvalgets vurdering af de københavnske ungdomsboliger på Margretheholm, der i september vandt RENOVER prisen 2016.

Vin­der Al­men­Bo­lig+5

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  7 June 2016

Med fokus på effektivt boksbyggeri og høj arkitektonisk kvalitet, er AlmenBolig+ de mest innovative boliger i mange år. Nu revolutionerer vi boksbyggeriet med en helt ny tilgang.