Kategori filtre:

Aktuelt

Ma­ni­fest og bo­lig-ø til KAB

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  12 April 2019

Fællesskab, genbrug og en populær boligform er med på Vandkunstens ønskeø, der er motivet på en tegning til Rolf Andersson, bygningsdirektør i KAB. Fagligt input og kærlige indspark til KABs fremtid var gaveønsket, da en af tegnestuens mest visionære bygherrer blev fejret torsdag med et miniseminar.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til sy­ge­hus­grun­den i Holste­bro

 • Nyhed  
  10 April 2019

Holstebro Udvikling har udskrevet en konkurrence for en langsigtet og sammenhængende udviklingsplan for den 70.000 kvm store sygehusgrund, samt resten af midtbyen i Holstebro. Team Vandkunsten er prækvalificeret.

Vand­kun­stens før­ste me­di­e­gra­fi­ke­re har be­stå­et sven­de­prø­ven

 • Nyhed,  
 • Tegnestuen  
  8 April 2019

Tillykke til Signe og Astrid, der fredag blev færdige med svendeprøven.

25 bed­ste nor­di­ske træ­byg­ge­ri­er

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  4 April 2019

Træ er godt – nu er Lisbjerg Bakke at finde i en case-samling af moderne træbyggereferencer udpeget af nordisk ministerråd og Wood in Construction sekretariatet.

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Ran­ders

 • Nyhed  
  20 March 2019

Med visionen om at bringe Byen til Vandet, skal vi skabe en fremtidssikret, realiserbar og bæredygtig udviklingsplan, der skal være det primære arbejdsredskab i realiseringen af det største byudviklingsprojekt i Randers´ historie

Mo­der­ne træ­byg­ge­ri er Årets Byg­ge­ri

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 December 2018

Hele byggebranchen hædrer boligerne på Lisbjerg Bakke for byggeriets samfundsmæssige og byggefaglige betydning.

Nyt gen­brugs­kon­cept er fi­na­list i In­nova­tion Chal­len­ge

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  2 November 2018

Vandkunsten er blandt finalisterne til Circular Construction Challenge med vores bud på et designkoncept, der er smukt og cirkulært. Nu søger vi team-partners til næste skridt af udviklingen af produktet.

Præ­mi­e­ret by­trans­for­ma­tion i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  3 October 2018

Tornhøjforbindelsen i Aalborg er en transformation af en smal betonviadkukt under en hovedvej til et indbydende byrum og en elegant bro. På arkitekturens dag blev projektet præmieret blandt Aalborgs bedste arkitektur.

Træ­byg­ge­ri præ­mi­e­ret i Aar­hus

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 October 2018

Den almene boligbebyggelse på Lisbjerg Bakke som vi har tegnet for Al2Bolig, er netop præmieret af Aarhus Kommune.

At­trak­tivt og land­ska­be­ligt byrum – ny for­bin­del­se ind­vi­et i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  29 August 2018

Ny bro og byrum etablerer ny sammenhæng mellem to meget forskellige kvarterer i Aalborgbydelen Tornhøj.

Vand­kun­sten books avai­lab­le for pre-or­der

 • Nyhed  
  23 August 2018

Themes around current Housing and Renovation & Transformation projects, distinguished Nordic publishers Arvinius + Orfeus will launch two books featuring Vandkunsten projects in September.

Ø-hus til Se­je­rø

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  21 August 2018

På Sejerø har der været stille på havnemolen, der ellers er et væsentligt samlingssted på en lille ø. Lokale ildsjæle har derfor kæmpet for at få opført et Ø-hus på Sejerø havn som Vandkunsten skal tegne.

Sta­tions­bro for­bin­der det gam­le Køge og nye ud­vik­lings­om­rå­der

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  5 August 2018

Med en 'Køgesk' version af den spanske trappe, forbinder en ny bro byens fine gamle centrale del og nyt byområder

Vin­der ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce om nyt kul­tur­hus og te­a­ter i Hvi­d­ov­re

 • Nyhed  
  20 June 2018

Den historiske Risbjerggård er omdrejningspunkt for nyt Kulturhus og Teater til 70 mio kr. Vandkunsten med Orbicon og AIX Arkitekter AB har vundet arkitektkonkurrencen, der er første led i virkeliggørelsen af en større helhedsplan for Hvidovre bymidte.

Rå bo­li­ger no­mi­ne­re­de til by­ens bed­ste

 • Nyhed  
  18 April 2018

Transformationen af Konstabelskolen til studieboliger er nomineret til Københavns Kommunes Bygningspræmiering. Rå, men kærlig renovering fremhæver arkitektoniske kvaliteter og får nye frem.

Vi lan­ce­rer Vand­kun­sten Ma­ga­si­ner

 • Nyhed  
  20 February 2018

Boligbyggeri og renovering er emnerne for de første to publikationer om tegnestuens aktuelle virke. I alt 19 projekter spænder vidt i skala og økonomi og her fortolkes og udfordres tradition såvel som lovgivning

End­nu et pi­lot­pro­jekt i Gel­lerup!

 • Nyhed  
  19 January 2018

Sammen med JCN Bolig, PKA, Transform og MOE har Vandkunsten vundet totalentreprisekonkurrencen om renovering af boligblok B7 samt byggefelt 1 og 2 med tilhørende udviklings- og opførelsespligt. <br /> <br /> Boligblok B7 skal renoveres og ombygges og på den måde opgraderes til moderne standard, mens der på byggefelt 1 og 2 opføres nye private lejeboliger. <br /> <br /> Målet er, at der gennem arkitektonisk sammentænkte elementer opnås en yderligere nuancering, samt en fortætning af rummet mellem blok B6 og B7 via samspillet med det kommende byggeri på byggefelterne. Området skal fremstå med sin egen individuelle karakter og skabe et nyt minikvarter i Gellerupparken.<br /> Indtægter fra salg af de to byggeretter går til medfinansiering af renoveringsprojektet på B7 og øvrige kommende projekter i forbindelse med omdannelsen af Gellerupparken.<br /> Projektet er en del af den overordnede strategi for Gellerup om at skabe et blandet by- og boligområde og skabe sammenhæng til det øvrige Aarhus.

Byg­ge­fæl­les­skab i den nye by­del Køge Kyst

 • Event,  
 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 October 2017

'Baugruppen' er en inspirerende projektform udviklet i Tyskland, hvor boligejerne går sammen. Fællesbyg Køge Kyst er nye byggefællesskaber med Vandkunsten som arkitekter.

Vi vin­der kon­kur­ren­cen om Jern­stø­be­ri­et i Ribe!

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  12 October 2017

Før­ste spa­destik på Tu­net i Tre­kro­ner

 • Nyhed  
  31 August 2017

Hvordan får flere råd til en bolig og hvordan integreres flygtninge? Det kommer dette projekt med et bud på. Små, billige 0-energiboliger samlet i en bebyggelsesplan, der lægger op til fælles aktiviteter og integration.<br /> <br /> 21. august var der første spadestik på projektet, der kobler en ny boligtype og en populær boligform. Basisboligen er en boligtype, hvor prisen holdes nede ved at bygge kompakt og billigt med træbaserede moduler. Basisbolig egner sig for unge under uddannelse og andre med meget lav betalingsevne.<br /> <br /> AlmenBolig+ er en boligform, hvor husleje og drift holdes nede ved, at beboerne bidrager til at vedligeholde boligbebyggelsen. Erfaringer har vist, at konceptet virker, og der dannes ejerskab, når beboerne får ansvar.<br /> <br /> Bebyggelsesplanen er en social klynge og henvender sig både til unge og børnefamilier, der ønsker plads til udfoldelse i et grønt fællesskab, leg og dyrehold. Det gode naboskab understøttes på to måder; dels i muligheder for fælles udvikling og dyrkning af havebrug, dels i forpligtigelser omkring løbende vedligeholdelse af boliger og fællesarealer. <br /> <br /> Tunet, som bebyggelsen er døbt, indeholder 20 flygtningeboliger, 4 familieboliger og 36 ungdomsboliger.

Mu­si­cons Hal 7 ind­vi­et

 • Nyhed  
  21 August 2017

D. 17/8 blev Hal 7 på Musicon indviet. <br /> Den gamle betonelementfabrik er blevet transformeret til værksteder for kreative ildsjæle; Maker’s Space, Værestedet Bistedet og Rockmuseet deles om bygningen, som har en fælles café. <br /> Nyindretningen skal kun fungere i en tiårig periode, og derfor er der i størst muligt omfang anvendt containere og genbrugsmaterialer: Således gøres den fremtidige demontering nem og materialespild undgås. <br /> Den gamle hals rå overflader og den collageagtige brug af materialer skaber en aldeles uhøjtidelig atmosfære – lidt som på Christiania. Indvendige gader og pladser er uopvarmede, men i fællesområdet er der installeret en ’raket-ovn’ som kan varme siddepladser op og bruges til pizza-bagning.

Råt kul­tur­hus vin­der norsk pris

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  28 June 2017

Med lovord som ’Hele byens dagligstue’ og det ’kloge’ hus, er Hamar Kulturhus hædret med Byggeskikkprisen for Hamar Kommune.

Før­ste spa­destik til det gode liv i nye ram­mer

 • Nyhed  
  21 June 2017

Efter en lang inddragelsesproces, projektering og nedrivning af de oprindelige bygninger tog Gentofte Kommunes Borgmester, Hans Toft, d. 21. juni 2017 første spadestik til det nye botilbud på Bank Mikkelsens Vej. Første fase består af 48 boliger og administration, der forventes at stå færdig i 2018.

Vin­der kon­kur­ren­ce om bør­ne­ha­ve

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  20 June 2017

Underspillet og nærmest 'barnligt almindelig' bygning tilpasser sig overgangen mellem landsby og bymiljø i Hvidovre

Byg­ger se­ni­o­r­bo­fæl­les­skab i Køge Kyst

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  15 June 2017

Endnu et bofællesskab er i gang i byområdet Køge Kyst. På en fantastisk placering på kanten af naturområder ved vandet og nær byen, skal Vandkunsten for PensionDanmark bygge 90 boliger, herunder et bofællesskab for 50+segmentet – et seniorbofællesskab.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til Kul­kranspo­ret i Aar­hus

 • Nyhed  
  1 June 2017

Team Vandkunsten er prækvalificeret til konkurrencen om en ny 'High line' park i Aarhus sydhavn med underrådgiverne STED by og landskab, Stokvad Rådgivende Ingeniører, RAW Mobility, Smith Innovation samt DEM & Esbensen Rådgivende Ingeniører,

Ud­ar­bej­der hel­heds­plan for Bags­værd by­mid­te

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  23 May 2017

Vandkunsten har vundet tilbudskonkurrencen om en ny helhedsplan for en levende bymidte i Bagsværd

Ud­valgt til kæm­pe År­hus-pro­jekt

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  16 May 2017

Team Vandkunstens forslag er valgt for omdannelsen af det gamle sygehus til ny bydel. Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning i det nye kvarter.

By­na­tur gi­ver for­ny­el­se til det tra­di­tio­nel­le strå­tag

 • Nyhed  
  9 May 2017

Ny bynatur og arkitektoniske muligheder med præfabrikerede moduler i tækkestrå, som anvender affaldsstrå og kan udføres i regnvejr.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til bo­li­ger i Bin­des­bøll-byen

 • Nyhed  
  28 April 2017

Vandkunsten er sammen med Rønnow Arkitekter og Henry Jensen prækvalificerede til at byde på omdannelsen af det psykiatriske hospital i Aarhus til 18.000 m2 almene boliger for AAB.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til at teg­ne vi­sions­plan for ny by­del i Ribe

 • Nyhed  
  29 March 2017

Jernstøberiet bliver navnet på et centralt område i Ribe. Team Vandkunsten er prækvalificeret til parallelkonkurrencen for transformationen af det gamle industriområde, der huser Ribe Jernindustri

Præ­kva­li­fi­ce­ret til at ud­vik­le Frem­ti­dens Kul­ba­ne­kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  24 March 2017

Vandkunsten er i team med Marianne Levinsen Landskab og Norconsult udvalgt som det ene af to rådgiverteams, der de kommende måneder skal arbejde med byudviklingspotentialer, forbedring af trafikforhold og nye stiforbindelser i Kulbanekvarteret i Valby.

Vin­der tre bo­fæl­les­ska­ber

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  14 March 2017

Vandkunsten fortsætter samarbejdet med Domea og med Wissenberg har teamet vundet opgaven at bygge plejeboliger for Ballerup Boligselskab, der skal huse beboere med udviklingshæmning og også skabe gode rammer for personale og pårørende.

Re­beauty – ny rap­port om gen­brug­te byg­ge­ma­te­ri­a­ler

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  7 March 2017

Uden skønhed ingen bæredygtighed - Resultaterne fra Nordic Built Component Reuse viser, at direkte genbrug kan være smukt - kan betale sig - og faktisk ér miljøvenligt - nu er rapporten tilgængelig i en lækker trykt version.

Fra Amts­sy­ge­hus til by­kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  3 March 2017

Historien, moderne byudvikling og arkitektur skaber identitet og nytænkning i det kommende kvarter i Aarhus. Første fase i parallelopdraget er offentliggjort.

Vin­der kon­kur­ren­ce om Bo­lig­borg i Svend­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  1 March 2017

Genbrugte mursten og byens bedste udsigt - Nordre Skole i Svendborg bliver til Borgen og omdannes til boligborg fyldt med nærmest herskabelige almene boliger.

Bliv klo­ge­re på de­sign der kan skil­les ad

 • Event,  
 • Nyhed  
  1 March 2017

Design for adskillelse er temaet for et seminar på Kunstakademiets Arkitektskole. Vandkunstens Line Tebering deler erfaringer.

Sti­mu­le­ren­de ar­ki­tek­tur i Hjer­ne­kas­sen

 • Holdning,  
 • Nyhed  
  27 February 2017

På med lyttebøfferne og hør i podcasten om, hvilke strategier for ressourceanvendelse der kan skabe både hjernestimulerende oplevelser og mere medindflydelse for brugerne.

Dan­marks stør­ste by­park skal dri­ve ud­vik­ling i Aal­borg

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  15 December 2016

Vandkunstens forslag til den omfattende udviklingsplan for Aalborgs nye bydel Stigsborg Havnefront er udvalgt til at udvikle byens sidste 'fjerdedel'

Kul­tur­hu­set He­li­os er ind­vi­et

 • Nyhed  
  31 October 2016

Tillykke til Faaborg med indvielsen af film- og kulturhuset Helios og med Emil Saltos smukke lysinstallation.

No­mi­ne­ret til Træpri­sen 2016

 • Nyhed  
  21 October 2016

”Vandkunsten er nomineret for sit fremsynede arbejde med træet som en væsentlig bidragsyder til mere bæredygtigt byggeri i høj arkitektonisk kvalitet ”

Team Vand­kun­sten vin­der pro­jekt­kon­kur­ren­cen om Ama­ger Fæl­led kvar­ter

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  13 October 2016

Bydelen kobler by og natur på en helt ny måde og er udviklet med naturbaserede løsninger. Det tværfaglige team består af: Vandkunsten (arkitektur og planlægning), Marianne Levinsen (landskab), DEM & Esbensen (ingeniører, bæredygtighed) og Norconsult (ingeniører, trafik + vand).

Læs rap­por­ten fra nor­disk gen­brugs­pro­jekt

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  11 October 2016

Ny rapport viser, at miljøet vinder, når byggematerialerne genanvendes. Tværfagligt nordisk projekt føjer nye parametre til repertoiret for bæredygtigt byggeri.

Ny bog om lang­tids­hold­bar ar­ki­tek­tur

 • Nyhed  
  20 August 2016

Flere af Vandkunstens projekter er med i bog om adaptiv arkitektur, der samler teori og praksis

Vin­der Al­men­Bo­lig+5

 • Nyhed,  
 • Projekt  
  7 June 2016

Med fokus på effektivt boksbyggeri og høj arkitektonisk kvalitet, er AlmenBolig+ de mest innovative boliger i mange år. Nu revolutionerer vi boksbyggeriet med en helt ny tilgang.