Sundgade
Sønderborg
2022

I for­læn­gel­se af Søn­der­borgs sær­li­ge DNA

Sønderborg Bys havnefront har forandret sig markant over de seneste 15 år. Store dele af havnearealerne er transformeret fra erhverv til boliger og oplevelser. Sundgadeområdet er centralt placeret lige overfor Sønderborg slot og den smukke gamle bymidte og med det store havnerum som forgrund. Sundgade udgør det sidste bynære område, hvor havnerelaterede aktiviteter fylder mindre, og nye muligheder er opstået.

Stedet er med sin sydøstvendte orientering direkte mod Alssunds udmunding i Flensborg fjord helt særlig. Kajkanten og overgangen til den store, og alligevel veldefinerede vandflade, vidner om stedets historie og funktion som et aktivt og levende havnemiljø. I dag er stedet lidt forladt med en varieret karakter og anvendelse, men med et stort potentiale for at blive et nyt aktiv både for byens borgere og de beboere der måtte være heldige at erhverve en ny bolig på denne beliggenhed.

Ingen skal være i tvivl om kvaliteterne. Det var derfor som udgangspunkt vores vision at bygge videre på det der er, understøtte stedets skala og variation og bygge nyt med en vis finurlighed som man kan finde det i de ældre dele af byen.

Sundgade er i dag generelt charmerende og varieret i skala fra den nordlige, lidt mere sammenhængende bebyggelse til de mere tilbagetrukne solitære bygninger i den sydlige ende. Sidegaderne bevæger sig op mod det bagvedliggende bakkelandskab ved Dybbøl og det forekom derfor oplagt at ny bebyggelse langs Sundgade skulle respektere gadernes sigtelinjer og fastholde en høj grad af transparens mod vand og udsigt.

Stræder, passager og pladsrum og huse der tvister lidt, tilbyder et hierarki af rumligheder, der indbyder til at gå på opdagelse. Små tilbageryk og bevægelser mellem husene er bevidst planlagt for at undgå skalaløs monotoni og lange sammenhængende strukturer, der blokerer for transparens og kig på kryds og tværs. Relationen til vandrummet skal i fremtiden være tilstedeværende overalt.

Den nye bebyggelse er organiseret i tre mindre boligklynger der fungerer selvstændigt, hver anlagt med et fælles ankomstrum, hvorfra der er niveaufri adgang til alle boliger i klyngen. Gårdrummene er bilfri  og der tilbydes små legepladser, grillpladser og er et fælles grønt og frodigt rum med plads til dagliglivets fællesskab. Afskærmet fra promenaden, men med masser af kig og kontakt til det smukke vandrum.

Vi har introduceret tre forskellige bygningstypologier i området, der sammensættes, så der opstår stor variation i voluminer og skala. Der skabes dermed en særlig identitet til bebyggelsen – der mimer en ’tilfældig’ byudvikling, som vi kender fra de gamle bymidter og købstæder, men i et moderne formsprog, der giver stedet sin helt egen identitet og sikrer stor diversitet både i udtryk og boligsammensætning.

Promenaden eller ’Fiskekajen’ fastholdes som et offentligt rum og bebyggelsen langs denne er udviklet med klare grænser mellem det private og det offentlige, i form af en hævet og beplantet bufferzone og klart definerede private uderum udformet som gårdhaver. I mellemrummene har vi placeret trapper og ramper for at ’tegne’ grænsen mellem offentlig kaj og halvprivat gårdrum – men gerne inviterende til et smugkig ind i gårdrummene. Små trappeanlæg langs kanten giver mulighed for at komme tættere på vandfladen.

Langs ’Fiskekajen’ opstår en række pladser der kan understøtte bylivet og være identitetsskabende, samtidig med at offentlighedens adgang til havnefronten styrkes. Bebyggelsen skal også understøtte forbindelserne til Sønderborg By og i Gendarmstiens forlængelse ser vi gerne en ny trappe op til Christian D X bro, så forbindelsen bliver mere direkte og synlig fra bysiden.

Den runde udsigtsring, ’Promenadesløjfen’, i den sydlige ende giver mulig for at komme ud i havnerummet og kigge i begge retninger. Vi tænker den kunne blive et udflugtsmål i sig selv med skulpturen ’Synergi’ placeret synligt fra alle sider – et nyt målpunkt i byen. Og med i købet en relation på tværs af havnerummet til Ringridderstatuen på modsat side, tæt ved Sønderborg slot.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Sundgade

Kategori:Boliger, Planlægning

Bygherre: Sønderborg kommune

Beliggenhed: Sønderborg

Bruttoareal: 7048

År: 2022

Status: Igangværende

Antal enheder: 49 boliger

Opgaven

Program: Planlægning og boliger

Aktivitet: Helhedsplan

Opgavetype: Konkurrence

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Albrechtsen, Pernille Schyum Poulsen, Kristian Martinsen, Christian Stahlfest Holck Skov, Chanette Ingemann Nielsen, Thais Espersen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten