Campus Odsherred
Asnæs, Odsherred
2022 - 2024

Byen i sko­len

Et nyt samlingspunkt

Udviklingen af Campus Odsherred er et fælles anliggende, ikke bare for skolen og dens uddannelsesretninger, men også for foreninger, erhvervsliv og den kommunalpolitiske dimension. Campus Odsherred er et ægte byudviklingsprojekt med uddannelse, foreningsliv, byliv og erhvervsliv som fælles drivere med fælles mål: Udviklingen af Asnæs som by og uddannelsessted.

Det nye Campus Odsherred er et ambitiøst og visionært projekt med etablering af nye, og moderne undervisningsfaciliteter i Asnæs, der skal samle ungdomsuddannelserne i Odsherred på Odsherreds Gymnasiums nuværende område. Ved at samle alle ungdomsuddannelserne på ét sted, er det ambitionen, at Campus Odsherred skal skabe attraktive fag- og studiemiljøer, som tiltrækker Odsherreds unge til både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Strategien er et fællesskab, der interagerer med og integreres i den eksisterende by og den eksisterende foreningskultur. Den nye skole skal dele sin aktivitet med offentligheden på alle skalaer, så fællesskaber på tværs gensidigt kan befrugte hinandens aktiviteter både indenfor og udenfor skolen.

Strategi

Det nye campus ligger i kanten af Asnæs by og vil blive nærmeste nabo til et kommende nyt boligområde mod nordøst. Ved at etablere et stisystem, der skaber nye forbindelser mellem byen, campus og det nye boligområde vil Campus Oddsherred blive bindeled mellem nyt og gammelt. Placeringen af campus’ nye bygning, funktioner og pladser ud mod Åstoftevej er med til at markere Campus Odsherred som et nyt mødested for bydel, by og kommune. Asnæs får et nyt omdrejningspunkt, der på samme tid trækker på og føjer til områdets kvaliteter. Konkret kommer det særligt til udtryk i de to primære fokuspunkter: Håndværkerhuset og Madstrædet.

 

Når man ankommer til Campus Odsherred skal man møde fællesskabet. ”Madstrædet”, kobler ny hovedindgang i overgangen mellem nyt og gammelt og sørger for direkte forbindelse mellem Håndværkerhuset, ombygget kantine og resten af skolen. Kantinen, skolens samlingssted og fælles opholdsstue, ligger midt i skolen med lige god adgang for alle.

Placeringen af gastronomi, tømrer og spejlsal ud mod Åstoftevej i ”Håndværkerhuset” som et nyt fælles kulturhus  direkte eksponeret som skolens mest synlige ansigt mod byen. Et sted man husker, når man passerer.

Madstrædet

Den store rumlighed omkring hovedindgangen er en særlig historie. Skolen har brug for en synlig hovedindgang, der inviterer indenfor. Gastronomiuddannelsen har brug for en køkkenhave. Kantinen har brug for en udvidelse. Rummet omkring hovedindgangen bliver det sted, som blander ude og inde, nyt og gammelt, forskellige studieretninger - og når fokus lægges på dyrkningen eksponeres en vigtig del af egnens særkende. Hovedindgangen er indrettet som et orangeri, eller et egentligt drivhus, med et ”velkomstlangbord” i midten, som kan bruges til spiseplads, studieplads, mødeplads, grønt-arbejdsplads, og med højbede til køkkenhave-dyrkning langs vinduerne.

Håndværkerhuset

Ved at placere spejlsalen sammen med gastronomi- og tømreruddannelsen skabes udgangspunktet for en meget bred vifte af forskellige aktiviteter, som både kan eksistere hver for sig, men også i sammenhæng.

Håndværkerhuset har både værdi for skolen; men også for byens borgere, foreninger og besøgende. Om det er kursusaktiviteter i køkken eller tømrerhal, yoga i spejlsalen, konfirmation i øvelsesrestauranten eller forberedelse af festival på pladsen foran tømrerhallen, så passer det med husets faciliteter, enten hver for sig eller i forening – og det er super let tilgængeligt.

 

Hver for sig er funktionerne stærke; men placeret i sammenhæng og synligt mod omverdenen er de en krudttønde af muligheder. Placeringen ud mod Åstoftevej gør aktiviteterne synlige mod omverdenen, og det gør Håndværkerhuset til en del af byens fælles bevidsthed, et sted man husker når man kører forbi.

Både tømrerhal og øvelsesrestaurant har dobbelthøjde, så Håndværkerhuset visuelt åbner sig mod nord og syd. Spejlsalen etableres på 1. salen med store glaspartier mod omverdenen.

Eksisterende rammer, nyt midtpunkt for skolen

Opgaven bliver hurtigt at bygge videre på de ting, der er gode. Og der er heldigvis mange. Kantinerummet med direkte adgang til gårdrum, og kantinerummet som del af den eksisterende nord-syd gående ganglinje gennem skolen, er et stærkt organisatorisk greb. Ved at knytte an til dette og accentuere det yderligere får vi en letforståelig og særdeles brugbar struktur i skolen, som vi bygger funktionerne op omkring.

Udearealer - landskab og pladser

Odsherreds geologiske landskab fremstår bølget og bakket og har med sine karakteristiske træk stor betydning for livet og kulturen i området. Campus’ placering i overgangen mellem byen og det grønne terrasserede landskab mod øst samt et kommende boligområde lægger op til at udbygge de eksisterende forbindelser i området. Det eksisterende fortov, der fører til togstationen, forlænges mod nord og binder Campus bedre sammen med byen. Herudover tilføjer vi stier i landskabet, der vil tilgængeliggøre det grønne område.

 

Ved desuden at gøre hovedindgangen til Campus Odsherred tilgængelig fra både nord og syd i koblingen mellem nyt og eksisterende, dannes der to nye inviterende pladser. Samtidigt skabes der et gårdrum, der understøtter mødet mellem fag og elever på skolens forskellige uddannelsesretninger.

Alle de nye pladser indgår i en samlet landskabsidé, som er med til at aktivere de pragtfulde udearealer omkring skolen og styrke relationen mellem skolens inde- og udeliv.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Campus Odsherred

Kategori:Forskning & udvikling, Kultur & institutioner, Renovering, Uddannelse

Bygherre: Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasialeuddannelser med støtte fra A.P. Møller Fonden, Hustru Chastine McKinney Møllers Fond og Odsherred Kommune

Beliggenhed: Asnæs, Odsherred

Bruttoareal: Nybyggeri 1489 m², renovering 3000 m2

År: 2022 - 2024

Status: Under udvikling

Opgaven

Program: Uddannelse

Aktivitet: Renovering, nybyggeri og landskab

Opgavetype: 1. præmie i projektkonkurrence

Kontakt: Kim Dalgaard, kd@vandkunst.dk

Projektgruppe: Kim Dalgaard, Jan Albrechtsen, Pernille Schyum Poulsen, Michael Delin, Eleonora Fassina, Katharina Richter, Rasmus Kragh Bjerregaard, Madeline Rudnicki-Ulholm

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten og Rolvung og Brøndsted Arkitekter

Landskab: Tegnestuen Vandkunsten

Ingeniør: DOMINIA Rådgivende Ingeniører

Konsulent: Riis Akustik og SafeDesign