Frederiksberg Hospitalsområde
Frederiksberg
2022

Et grønt fyrtårn fri­sæt­tes

Vores vision

Omdannelsen af Frederiksberg hospital til et nyt sprudlende og mangfoldigt byområde er en enestående mulighed for at opfylde ambitiøse visioner. ’At få bundet det hele sammen i et stort greb, der balancerer områdets og Frederiksbergs historie og særlige klassiske stemning med nye og spændende idéer, der gør det fremtidssikkert og attraktivt’ – som det beskrives i indbydelsen.

Fremtidsvisionen for Hospitalskvarteret bygger på de mange kvaliteter som stedet allerede har. Hvor disse ikke er indlysende afdækker, fremkalder og forstærker vi dem – og om nødvendigt supplerer og reparerer vi dem.

Vores tilgang til opgaven handler om at give alt på stedet en chance til og om at se på det eksisterende steds muligheder og potentialer i et ressourceperspektiv. Vi har haft fokus rettet mod, hvordan vi kan identificere og tage vare på, udvikle og kvalificere de ressourcer og kvaliteter som allerede findes i området, uanset om de er knyttet til en bygning, et haverum, et træ, en pergola, en gårute eller en udsigt… kort sagt, udgangspunktet er at bruge alt!

Central offentlig park som Frederiksbergs nye frirum

Frederiksberg har nogle af Danmarks smukkeste og mest veldrevne parker. De ligger dog ikke alle indenfor de afstande, som vi ved byens borgere har brug for, for at opnå alle de goder der følger med nærhed til parker og natur. Som åbningstræk for udviklingen af Hospitalskvarteret foreslås en sammenhængende offentlig bypark, så også denne del af Frederiksberg får et frirum.

Grønnegårdsparken

Grønnegården har et grønt ankomstrum ved Ndr. Fasanvej, et roligt rum i den eksisterende hospitalshave og et aktivt rum, ’Centrallaboratoriet’ med liv, teater og et kultur- og idrætshus. Alle med samme formål; nemlig at skabe de bedste betingelser for udviklingen af området til et markant, rekreativt aktiv for Frederiksberg.

Bilfrit kvarter med optimal kobling til den omkringliggende by

Med udviklingen af hospitalskvarteret og ønsket om byliv fra dag 1, skabes der nye flows og forbindelser for bløde trafikanter. Det bliver meningsfuldt at bevæge sig rundt i kvarteret til fods og på cykel i et bilfrit kvarter, som er forbundet både internt og til den omkringliggende by i et trygt og oplevelsesrigt netværk for bløde trafikanter og med optimale decentrale løsninger for parkering, varelevering og affaldshåndtering.

En mosaik af grønne rum

Hospitalskvarteret har i gennemsnit et mindre grønt areal end øvrige områder på Frederiksberg, hvilket dette forslag ønsker at ændre. Ved at øge kvantitet og kvalitet af grønne arealer opnås samtidig en række afledte effekter, der øger bydelens herlighed og robusthed.

Strategien skal gøre Hospitalskvarteret grønnere og derved fremtidssikre mod klimaforandringer, øge biodiversiteten og gøre by- og boliglivet mere oplevelsesrigt, sanseligt og varieret. Her bor man i tæt forbindelse til bynatur, i lokale områder, sammenstillet i en mosaik af sammenhængende grønne rum der gør Hospitalskvarteret til et attraktivt sted at leve, arbejde og besøge.

Bynatur og biodiversitet

Der er stort potentiale for at højne naturindholdet i Hospitalskvarteret ved at skabe en større variation af levesteder og føderessourcer som supplement til de værdifulde gamle træer. Naturbaserede tiltag, der på en gang fastholder det eksisterende karakteristiske grønne udtryk og tilfører nye kvaliteter, oplevelser og atmosfærer, og dermed ikke kun er til gavn for områdets vilde fauna, men også for fremtidige beboere og brugere af området.

Udviklings- og udbudsstrategi

Visionen for Frederiksberg Hospital rummer klare ønsker om variation i kvarteret og bebyggelsen mht. arkitektur, ejer- og boformer samt boligstørrelser. Realiseringen af denne vision og dermed udvikling af Frederiksberg Hospital til et nyt, attraktivt og ikke mindst bæredygtigt byområde fortjener og kræver en stærk udviklings- og udbudsstrategi. Vi har derfor udarbejdet konkrete forslag til en udviklings- og udbudsstrategi for Hospitalskvarteret. Udviklings- og udbudsstrategien skal danne grundlaget for arbejdet fra helhedsplanens godkendelse til sidste borger eller virksomhed er flyttet ind i kvarteret.

Boligkoncepter og realisering

På Frederiksberg er der som en konsekvens af de høje ejerboligpriser og store efterspørgsel på velbeliggende lejeboliger gode muligheder for at opnå en god blanding af ejerboliger og private lejeboliger, mens alternative koncepter og ejerformer kan være mere vanskelige at realisere.

For at skabe en reel variation i ejer- og boformer rummer planen en række boligkoncepter – byggefællesskaber, Compact Living og medbyggerkoncept –  som på forskellig vis vil resultere i en større mangfoldighed.

Tidsdybde

Frederiksberg Hospital kan defineres som et kulturmiljø med stor tidsdybde fordi området og bygningerne indeholder spor fra flere tidsperioder og repræsenterer forskellige tidsaldres syn på både sundhedsvæsenet og arkitekturen. På Frederiksberg Hospital er tidsdybde især knyttet til den historiske variation og historiske kontinuitet, hvor ændringer i samfundsudviklingen afspejles i arkitekturen og i haverummene. Det er derfor oplagt at fortsætte historien og bruge stedets tidsdybde og særpræg som et aktiv i udviklingen af Hospitalskvarteret. Vi har skitseret en udvikling, som respekterer de eksisterende bymiljøer, byrum og bygningers kulturarvsværdier, samtidig med at der tilføjes nye lag.

Bevar eksisterende værdier og brug dem.

Mange bygninger skal bevares og føres tilbage til deres oprindelige pragt, andre skal transformeres og tilføjes nye materialer og bygningslag, så spolia og patina iscenesættes. Nye bygninger skal komponeres og sammensættes af arkitektoniske motiver og tydelige kvaliteter hentet fra det gamle hospitalsbyggeri og den særlige Frederiksbergske tradition. Den eksisterende bebyggelse skal være afsættet og ny bebyggelse skal indpasses nænsomt og fremstå som en tilføjelse og et tillæg til stedets tidsdybde.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Frederiksberg Hospitalsområde

Kategori:Bofællesskaber, Boliger, Planlægning, Renovering

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Beliggenhed: Frederiksberg

Bruttoareal: 141.000

År: 2022

Status: Afsluttet

Opgaven

Program: Boliger, erhverv, kultur og institutioner

Aktivitet: Byplanlægning og transformation

Opgavetype: Parallelopdrag

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jan Albrechtsen, Morten Dam Feddersen, Line Tebering, Laura Rahbæk Larsson, Bolette Victoria Bukrinski, Klara Lyshøj, Pernille Schyum Poulsen, Maria Ramild Crammond, Tanya Barui Aghaizadeh

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten, Rønnow Arkitekter og LETH & GORI,

Landskab: SLA

Ingeniør: EnviDan og Dansk Energi Management

Konsulent: Substrata, Cushman & Wakefield RED og Valentin Trafikplanlægning