Tingbjerghuse
Tingbjerg, København
2019 - 2022

For­tol­ker og for­tæt­ter ar­ki­tek­tu­rarv

Tingbjerghusene fortolker og fortætter Tingbjergs arkitekturarv

Tingbjerg er bygget som en bydel, hvor fællesskaber og menneskers trivsel er grundlæggende værdier. Disse værdier er afspejlet i det samlede arkitektoniske anlæg. Dyrkningshaver, grønne bakker og naborum, det var de første tanker for Tingbjerg, da det blev tegnet i 50’erne af den kendte arkitekt og byplanlægger, Steen Eiler Rasmussen.

Udviklingen af Tingbjerg er baseret på en præmis om, at alle tiltag skal bygge på Tingbjergs oprindelige værdier – men opdateret til nutidens krav og behov og med forbedringer, de steder hvor tiden har vist, at de oprindelige planer ikke har været tilstrækkelige.

Den nye fortætningsstrategi  og Tingbjerghusene tilfører det store boligområde tryghed og rumlighed. Husene er opført som moderne ejerboliger, som almindelige mennesker kan betale,  i den fredede almene bebyggelses haverum.

Tingbjerg fortættes med nye attraktive familieboliger. En fortætning med ny bebyggelse, der nænsomt indskriver sig i den eksisterende bebyggelsesstruktur og understøtter relationer og møder mellem de nuværende beboere og dem, som flytter til bydelen.

Tingbjerg adskiller sig fra andre byudviklingsområder i Københavns Kommune, hvor der bygges bydele helt fra bunden eller i tidligere industrikvarterer. I Tingbjerg bygger man sig ind i en eksisterende bebyggelsesstruktur med infrastruktur, et arkitektonisk udtryk og naturkvaliteter, der giver området sin egenart og helt specielle karakter.

Tingbjerg er beliggende på en forhøjning. Dette skaber forskellige terrænmæssige udfordringer. I byudviklingsplanen, der er udviklet af SLA og Vandkunsten, er byggefelterne primært udlagt i de eksisterende haverum.

Den nye bebyggelse – Tingbjerghuse – indskriver sig i eksisterende bebyggelseshøjder, der fortsat vil være dominerende.

Visionen for Tingbjerg var oprindeligt at skabe et udbud af boliger, der var til at betale, i et grønt miljø tæt på København. Boliger som kunne være et attraktivt alternativ for arbejderklassen til de nedslidte lejligheder på brokvartererne i København. Denne vision er har Tingbjerghuse genoplivet ved at tilføre området en ny type bolig, nemlig ejerboligen, som skal være med til at gøre Tingbjerg til et blandet byområde.

For at støtte områdets udvikling er de nye ejerboliger prissat langt under markedsværdi og ejerne har skulle ansøge om at købe. Samtidig er der indført en gevinstklausul: Køberne kan kun høste fortjeneste på salg, når de har boet og bidraget til området i 4 år. Hvis de sælger med gevinst indenfor 4 år, skal Bydelsforeningen have 50% af profitten. Dette for at sikre, at de nye tilflyttere kommer til Tingbjerg med en oprigtig vilje til at bidrage med at skabe et levende og inkluderende bykvarter.

Værdier og dogmer

Gaden
Den nye bebyggelse placerer sig principielt langs de eksisterende adgangsveje og skaber dermed en række nye lokale adgangsrum der binder nyt og eksisterende sammen og skaber rum for uformelle møder mellem beboerne omkring hverdagsfunktioner.

Haverummet
Haverummene kantes på den ene side af ny bebyggelse og deler dermed haverummet med de eksisterende boliger. Langs den nye bebyggelse fastlægges passager, der skaber adgangsrum med fælles funktioner og fungerer samtidig som adgange til de fælles haverum.

Naturen
Haverummenes natur og landskab bryder byggefeltsstrukturen, der dannes passager og tilbagerykninger, således at haverummet synliggøres fra boligvejene og danner kant mod vejrummet.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Tingbjerghuse

Kategori:Boliger, Træ

Bygherre: NREP, Københavns Kommune, fsb, SAB

Beliggenhed: Tingbjerg, København

År: 2019 - 2022

Status: 7 prøveboliger opført, næste etape igangværende

Antal enheder: 400 rækkehuse

Opgaven

Program: Udvikling af eksisterende udsat alment boligområde ved hjælp af fortætning med nye boligtyper

Aktivitet: Nybyggeri

Byggesystem: Træ

Kontakt: Morten Dam Feddersen, mdf@vandkunst.dk

Projektgruppe: Kristian Martinsen, Troels Trier Mørk, Jan Albrechtsen, Elena Astrid Rojas

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten

Landskab: SLA

Ingeniør: Niras

Entreprenør: Danhaus