Amtssygehuset Aarhus
Tage Hansens Vej, Aarhus
2016 - 2021

Fra Amts­sy­ge­hus til by­kvar­ter

"En historisk bydel - et potentiale for hele byen..."

Efter 80 år som amtssygehus skal området have en ny funktion i byen. Ambitionen er at skabe et nyt kvarter i midtbyen i høj kvalitet med gode boliger til omkring 2500 Aarhusianere i alle aldre.

Visionen er at omdanne Amtssygehuset fra et lukket hospitalsområde til et levende bykvarter med sin egen unikke identitet, hvor de store historiske kvaliteter – materielle som immaterielle – indgår som en væsentlig ressource i udviklingen.

Med hovedgrebet ”En historisk bydel – et potentiale for hele byen…” skal området udvikles til et nyt kvarter med historiske rødder. Udviklingen skal styrke områdets identitet gennem nye forbindelser og bymæssige kvaliteter. Området skal bidrage til at kvarteret fremstår som et blandet boligområde med mange typer af beboere.

Udviklingsplan

Udviklingsplanen er en overordnet plan, som udgør plangrundlaget for lokalplanlægning i området. Udviklingsplanen udstikker de overordnede rammer for omdannelsen af det tidligere Amtssygehus til boligkvarter med mindre enheder af erhverv, daginstitutioner, offentlige formål og detailhandel. En del af de oprindelige bygninger er udpeget til bevaringsværdigt kulturmiljø i Kommuneplanen. De bevaringsværdige bygninger bevares. Planen rummer mulighed for at realisere op til 101.500 etagemeter (heraf ca. 17.500 etagemeter i eksisterende bygninger). Bebyggelsen vil være i 2-6 etager. Planen rummer i alt mulighed for ca. 900 boliger.

Byrum

Ambitionen om at skabe et kvarter, der søger at finde en balance mellem det aktive byliv og det rolige hverdagsliv har også betydning for kvarterets byrum og grønne rum. Byrum og grønne rum udgør rammen om livet mellem husene. Gennem en kombination af byrum og grønne rum i varierende størrelser, kvarters- og lokalpladser, gadeforløb med lav hastighed, kantzoner og stiforbindelser etableres et kvarter, der inviterer til samvær, aktivitet og ophold.

Bevaringsstrategi

En høj grad af bevaring sikrer at Amtsygehusets historie bevares og lever videre i en ny kontekst, som vil blive identitetsskabende for det nye boligområde. Nye pladsrum skabes omkring de bevarede bygninger og træer, der giver rummene identitet.

Boligudvikling

Vi har været optaget af at ramme en differentieret skala, der kombinerer en tydelig
bymæssighed med en havebykarakter for at opnå et afvekslende og sammensat kvarter, der udfolder et rigt og varieret bymiljø. Og ikke mindst, en skala der respekterer og spiller sammen med de historiske bygninger. Boligtypologierne er en blanding af byhuse, karré/ etageboligbyggeri og kanthuse. Derudover indrettes der også boliger i de eksisterende bygninger.

Et kvarter i balance mellem det aktive byliv og det rolige hverdagsliv

I de bevaringsværdige bygninger og nybyggerier, der ligger langs den genetablerede allégade indrettes funktioner, der skal understøtte hverdagsbylivet i både bydelen og kvarteret. Det kan være enten via kultur eller udadvendte erhvervsformål, fælleshuse og lignende.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Amtssygehuset Aarhus

Kategori:Boliger, Planlægning

Bygherre: Aarhus Kommune

Beliggenhed: Tage Hansens Vej, Aarhus

Bruttoareal: 100.150

År: 2016 - 2021

Status: Udviklingsplan politisk vedtaget

Antal enheder: 900 boliger

Opgaven

Program: Byudvikling, boligudvikling,

Aktivitet: Byplanlægning, transformation, fortætning

Opgavetype: Parallelopdrag + Udviklingsplan

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Morten Dam Feddersen, Jan Albrechtsen, Pernille Schyum Poulsen, Line Tebering, Maria Ramild Crammond, Troels Trier Mørk, Kirstine Fagerlund Hvidegaard

Og: Ida Fatima Hansen

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vankunsten

Landskab: LABLAND

Ingeniør: Dansk Energi Management A/S

Konsulent: Smith Innovation, Anne Tietjen