Vores vision med planen for Kulbanekvarteret at udvikle en mere tydelig bymæssig ramme omkring et nyt dynamisk, frodigt og veldefineret parkrum, – en park der bevæger sig gennem bydelen med oplevelsesrige, langsgående stiforbindelser der forbinder området med de omkringliggende bydele og samtidig giver nye muligheder for at komme på tværs i bydelen. Området er karakteriseret ved meget store udflydende områder mellem bygningerne, brede vejarealer og store parkeringsarealer. Arealet hvorunder den kommende Ringstedbane er anlagt fremstår som et stort skår igennem bydelen, og med de p.t anlagte volde virker Kulbaneparkens terræn som en barriere i området. Vi bestræber os derfor på at nedbyde barrierer på flere planer, – både bygningsmæssigt og i forhold til bane- og parkterræn. Langs de to dominerende stokbebyggelsers kanter implementeres en række fortætningsindsatser, der strikker sig ind i den forskelligartede eksisterende kontekst, så der skabes opfattelige rum med en mere tydeligt defineret relation mellem offentligt og privat. Med områdets eksisterende opløste bebyggelsesstrukturer in mente, synes det relevant at introducere et kendt karrémotiv, hvor der er klare grænser mellem det offentlige og private rum. Vi har derfor arbejdet med ’karrébyen’ som overordnet inspiration – i mange varianter alt efter den helt lokale kontekst – med ambitionen om at skabe tydeligere rumlige hierarkier og samtidig omdanne udefinerede mellemrum, mellemzoner og hundelufter græsplæner til attraktive byrum og mødesteder. Det har tillige været essentielt – som der også blev lagt op til i programmet – at ny fortætning er med til at understøtte bevægelsen ind i parken, i såvel den østlige som den vestlige ende. Et væsentligt greb for at transformere banens barrierekarakter er en ny markant terrænbearbejdning, der i samspil med nye stiforbindelser og understøttet af ny beplantning, tilstræber at skabe en stor variation af rumlige oplevelser – rum i rummet til kommende funktioner. Parkens kant bearbejdes så den bliver inviterende, aktiv og tilgængelig og samtidig støtter bevægelser diagonalt og på tværs af Kulbaneparkens terræn så nærmiljøet inviteres ”indenfor”. Vores vision er at Kulbaneparken bliver et væsentligt identitetsskabende rum for både eksisterende og kommende bebyggelser.