I Albertslund Syd vurderes visionsplanens cirkulære og totaløkonomiske principper og klimavenligt materialevalg/design for adskillelse.
Genbrug og energi er i fokus i Taastrupgård. Her skal den nedrevne beton genanvendes så direkte som muligt, ligesom højeffektive solceller integreres i tagdækningen.

// Albertslund Syd er tæt-lave ’gårdhuse’ opført i 1965, som står over for en facaderenovering. Renoveringsprojektet har været undervejs længe og gode bæredygtighedsaspekter er gledet ud undervejs. Man vil derfor tage udgangspunkt i det oprindelige konkurrenceforslag fra 2012 for at kunne lave sammenlignelige beregninger af LCA, LCC og energiforbrug til drift med henblik på at finde en god balance mellem pris og klimaeffekt. Projektet udføres for Vridsløselille Andelsboligforening, Afdeling Gårdhavehusene VA 4 Syd og VA 4 Nord v/ Bo-Vest

Bæredygtighedsanalysen i Albertslund Syd skal afsøge den bedste model for renovering af de tunge facader i forhold til følgende klimamæssige parametre; cirkulære principper, totaløkonomiske principper og klimavenligt materialevalg/design for adskillelse. Projektets resultater vil kunne overføres direkte til en stor bestand af tilsvarende boliger i Danmark.

// Taastrupgaard – opført i 1972 – skal i gang med en omfattende transformation, som en del af regeringens plan for udsatte boligområder. Det forventede entreprisebudget estimeres til at være mere end 1 mia. kr. Med gennemførslen af helhedsplanen ”Fremtidens Taastrupgaard” ændres området dramatisk: Der skal nedrives boliger, nye boligformer tilføjes og boligerne opgraderes til et tidssvarende komfortniveau. Renoveringen udføres for Boligselskabet AKB Taastrup, Afdeling Taastrupgaard v/ KAB

Bæredygtighedsanalysen for Taastrupgaard har to fokusområder: genbrug og energi. Den skal derfor dels undersøge om betonen fra de boliger, der nedrives, kan genbruges med så lidt forarbejdning af materialet som muligt. Med transformationen af Taastrupgaard etableres ny infrastruktur og nye udearealer, så betonen vil kunne genanvendes internt i afdelingen.

Derudover skal bæredygtighedsanalysen kigge på integration af aktive energikilder i energirenovering og undersøge potentialet i at integrere højeffektive solceller som fulddækken tagbeklædning. Man vil undersøge det driftsmæssige og klimamæssige besparelsespotentiale, dog i en livscyklusorienteret vurdering, hvor man både vurderer de samlede klimamæssige besparelser samt rentabiliteten af de løsninger, der implementeres.

Kontakt //  Søren Nielsen eller Anne-Mette Manelius