Vores huse er skabt i dialog med den måde folk bor, arbejder, leger og tænker på. Boliger, bygninger og byer skal være i øjenhøjde.

Stra­te­gi for Mo­bi­li­tet

Præ­kva­li­fi­ce­ret i Hor­sens

news

Åen tilbage til byen - og som driver af byens udvikling, det er blandt ambitionerne for en parallelkonkurrence i Horsens. Team Vandkunsten er præ-kvalificeret sammen med Skaarup Landskab, Via Trafik, BACTOCON og Etos Ingeniører.

Præ­kva­li­fi­ce­ret til Sta­diongrun­den i Hels­in­gør

news

Vandkunsten er prækvalificeret til arkitektkonkurrencen om en bæredygtig udvikling af grund med perfekt beliggenhed.

De­sig­net til fæl­les­skab i byen

projects

Projektet Kickstart Tornhøj fokuserer på Aalborg forstaden Tornhøj. En ny bro er områdets pejlemærke med træ og beton og erstatter en tidligere undselig viadukt. Projektet er en del af et langt større byudviklings- og landskabsprojekt som vi har udført for Aalborg Kommune og Realdania og i samarbejde med Marianne Levinsen Landskab. En serie af fortættede byrum er designet til at udgøre rammer for fællesskaber. Trappetrin, scener og legepladser er nøje formet til at invitere til at mødes og til at lege. På den facon, er forbindelsen langt mere end blot en sti – men nærmere en helt række mødesteder.

En grøn ud­vik­lings­stra­te­gi for en kul­tur­køb­stad

projects

En 21.000m2 stor grund bliver ledig centralt i Holstebro, når hospitalet flytter til nye faciliteter. Derfor har Holstebro kommune og Færch Fonden sammen etableret udviklingsselskabet Holstebro Udvikling og lanceret et planlægningskonkurrence om fremtidens Holstebro. Team Vandkunsten vandt konkurrencen med et strategisk forslag til at styrke Holstebros kultur, natur og boligudbud. Det overordnede fysiske greb er at binde Holstebro bedre sammen. Holstebro har et sprudlende kulturliv, bynære landskabelige kvaliteter og et aktivt handelsliv. Disse kvaliteter skal bevares og blive endnu mere synligt i hverdagen. Ringvejen har delt Holstebro i to, bymidten og oplandet. Vandkunstens hovedgreb er at nedbryde den barriere vejen har skabt. Nye forbindelser etableres på tværs af byen, naturen genintroduceres i byen, ligesom der skabes et forstærket handelsliv og mere synligt kulturliv.

Li­vet før byen – Byen for li­vet

projects

Køges industrihavn og jernbaneområde skal udvikles til en levende og bæredygtig bydel. En bydel der frem mod 2040 skal binde hele Køge sammen og styrke byens bestræbelser på at blive et attraktivt område i hovedstads- og Øresundsregionen. Vandkunsten har været med fra starten i det meget ambitiøse projekt. Byudviklingsprojektet blev søsat i 2009 af Køge Kommune og Realdania med en konkurrence om en udviklingsplan for området. Vandkunsten vandt konkurrencen i et konsortium med en række andre partnere. Helhedsgrebet ’Livet før byen – Byen for livet’ blev endeligt vedtaget i 2011. Udviklingsplanen rummer både en plan for Køge Kysts fysiske udformning samt en række strategier for de fokusområder, der skal drive udviklingen af bydelen. De tværfaglige fokusområder omhandler både kultur, bæredygtighed, byggeri og erhvervsudvikling.

Ribe Jern­stø­be­ri

projects

Siden 1848 har jernstøberiet som en af Ribes vigtigste virksomheder været centralt placeret i byen. Men nu flytter Ribe Jernindustri sine produktionsfaciliteter fra byens centrum til erhvervsområdet i Ribe Nord. Hovedsædet forbliver i den historiske bygning i Saltgade, og bliver på den måde en del af den nye bydel. Med udflytningen opstår en helt unik mulighed for udvikling af et nyt og spændende bykvarter i direkte tilknytning til det middelalderlige Ribe og lige ud til det fredede marsklandskab i Nationalpark Vadehavet. Et partnerskab med Esbjerg Kommune, Ribe Jernindustri og Realdania udskrev derfor en  parallelkonkurrence om udviklingen af jernstøberigrunden. Vandkunstens forslag blev udvalgt som vinder. Samlet set tilbyder vores plan alle de velkendte og klassiske byrum i form af gader, stræder, små og store pladser, porte og åbninger og varierede rumligheder. Fra den centrale plads er der en fin udsigt til domkirken, og der skabes gennem hovedstrøget i bydelen en signifikant visuel kobling mellem den gamle og den nye bydel. En samlede fortælling, der er med til at sikre den mangfoldighed og variation, vi elsker i den gamle by. Vores ambition med planen er at indfange historiske elementer knyttet til Jernstøberiet. Strukturelt er planen disponeret som et aftryk af den uformelle måde som fabrikken er vokset frem på gennem årene. De gamle haller står med skæve vinkler og det betyder, at den nye bystrukturs gader og stræder indlejrer sig i denne historie i en helt ny kontekst. Samtidig har vi valgt karréen som grundlag for strukturen – karréen der historisk set har været den bærende bebyggelsesform i Ribe. Hele planen er udviklet med forslag til hvordan den kan afvikles i etaper og hvordan byggefelter kan udstykkes.