Strandengen
Køge Kyst Byggefelt SH1-1
2015 - 2017

Over­gang mel­lem by og strand

Første boliger på Søndre havn

I 2009 søsatte Køge Kommune i samarbejde med Realdania et byudviklingsprojekt for Køges industrihavn og jernbaneområde. Vandkunsten vandt konkurrencen om udviklingsplanen i et konsortium med en række andre partnere.

Læs mere om helhedsgrebet ’Livet før byen – Byen for livet’ her.

 

”Strandengen” er det første boligbyggeri i helhedsplanen for Køge Kyst. Bebyggelsen er tegnet med udgangspunkt i Køge Kysts udviklingsplan og det mere detaljerede prospekt for 1. etape på Søndre Havn.

 

Bebyggelsen er 4.500 m², indeholder 44 lejligheder og forholder sig loyalt til lokalplanens og kvalitetsprogrammets ønsker om variation. Etageantallet varierer fra 3 til 7, lavest mod vest og højest mod øst, hvor flest boliger får glæde af udsigten og skyggedannelser giver mindst mulig gene.

Sammenhængende rum fra gade til gård til strandeng

Bygningen indeholder i alt 44 boliger med hovedvægten på familieboliger med tre og fire rum. I stueplan findes et mindre antal to-rums boliger, der kunne være attraktive for enlige eller ældre. Lejlighederne varierer i størrelse fra 82 til 129 m². Boligernes planer er gennemlyste med sammenhængende rumforløb fra gård til gade. I bygningens midte, hvor dagslyset er mindst, ligger badeværelset og danner sammen med værelset en venlig opdeling af boligens store rum i to områder dedikerede til ophold og leg, til madlavning og spisning.

Med fødderne i sandet

Boligerne er grupperet omkring et fælles gårdrum, der med sin U-form på en gang skærmer for vind og åbner sig mod bugten. De har alle adgang til egen altan eller terrasse og de fleste har udsigt over vand, strand og strandeng.

Disponeringen af bygningshøjder er sket også under hensyntagen til dagslyset i det begrænsede gårdrum. De springende bygningshøjder udnyttes til at anlægge tagterrasser.

Mørke tegl, guld og grønne tage

Bygningens bugtede geometri og springende højder modsvares af et sammenhængende facademateriale – en mørk tegl. Vinduer, altaner og værn er udført i el-okseret aluminium i farven guld, tagene er grønne sedumtage og alt regnvand opsamles til nedsivning. Vandet synliggøres i åbne render og udnyttes som element i gårdrummet. Vandrenderne følger bygningernes indre facade og udmunder i åbningen mod Strandengskanten.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Strandengen

Kategori:Boliger

Bygherre: Arkitektgruppen A/S

Beliggenhed: Køge Kyst Byggefelt SH1-1

Bruttoareal: 4.500

År: 2015 - 2017

Status: Afleveret

Antal enheder: 43

Anlægssum: -

Opgaven

Program: Ejerboliger

Aktivitet: Arkitektrådgivning

Opgavetype: Samarbejdsprojekt med Arkitektgruppen

Byggesystem: Betonelementer beklædt med mørke tegl og vinduer, altaner og værn af elokseret aluminium i farven guld.

Kontakt: Flemming Ibsen, fi@vandkunst.dk

Projektgruppe: Flemming Ibsen, Kristian Svejborg, Kristian Westh

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: Henry Jensen A/S

Entreprenør: Arkitektgruppen A/S

Konsulent: Wissenberg A/S (brandforhold)