Kulbanekvarteret er et af de sidste uplanlagte steder i København – et patchwork af lukkede områder med boliger, institutioner og erhverv, der skaber svære vilkår for fællesskaber og et trygt hverdagsliv. I de kommende år gennemføres en række større investeringer i og omkring kvarteret. Samtidig er anlæggelsen af Ringstedbanen påkvarterets store og centrale areal ved at være afsluttet. Der er nu alle muligheder for at udnytte potentialet for at skabe et stærkt og samlet kvarter. Derfor er en parallelkonkurrence netop sat i værk for at udpege potentialerne for områdets udvikling. – Team Vandkunsten er udvalgt til at deltage sammen med Marianne Levinsen Landskab og Norconsult. Visionen for parallelopdraget er at udvikle Kulbanekvarteret til et attraktivt og levende sted med stor bykvalitet, nye stiforbindelser, mødesteder, fællesskaber og aktiviteter i tæt samarbejde med grundejere og alle der bor, bruger eller har en hverdag i kvarteret. I områdefornyelsens Kvarterplan og Kulbanekvarteret, er det tydeligt, at udviklingsprojektet rummer mange indbyrdes forbundne elementer, der skal gå op i en højere enhed, hvis ambitionen om at skabe sammenhæng og synergi mellem de vedtagne fire temaer og de planlagte investeringer i området skal indfris, og der skal skabes et solidt grundlag for dybdegående forandringer og større tryghed i området. Vores ambition er at videreudvikle de allerbedste og velfungerende principper og fremelske en robust, bygbar og vedkommende plan for et bæredygtigt bykvarter med byliv i en menneskelig skala – og ikke mindst udvikle en plan, der muliggør og sikrer stor diversitet i både det fysiske og det sociale output. Målet er at skabe en fælles vision, som kan skabe opbakning til en række principper, der kan bruges som guide for udviklingen i området i mange år frem – på tværs af særinteresser, økonomisk situation og skiftende rammevilkår.