Udvikling af Svendborg havn
Jessens mole, Svendborg
2013 - 2016

Ud­vik­ling med ma­ri­ti­me rød­der

Planer og strategier for det gode liv ved havnen

Svendborg Havn er af byrådet udpeget som et af Svendborgs strategiske indsatsområder i bestræbelsen på at skabe vækst både i erhverv og bosætning. Derfor fik Vandkunsten til opgave i 2013 at udarbejde en udviklingsplan for området.

Vandkunstens udviklingsplan er  baseret på en vision for Svendborg Havn som en åben og bæredygtig bydel med rødder i den maritime kulturarv. Her skal arbejdspladser, uddannelser og boliger leve i tæt samspil med kulturelle tilbud og aktiviteter på vandet.

Udviklingsplanen indeholder bl.a. en fysisk plan, en etapeplan samt særskilte strategier for boliger, landskab, bystruktur, erhvervsliv, byliv og byrum, aktiviteter på vandet, trafik og parkering, proces og dialog, klimatilpasning, bæredygtighed samt for maritim kulturarv.

For at imødegå risikoen for oversvømmelser i forbindelse med stormflod indeholder udviklingsplanen forslag om at ny bebyggelse i områder uden eksisterende – og måske bevaringsværdig bebyggelse – hæves op på plinte, der friholder bebyggelsen for oversvømmelse i højvandssituationer.

Planen blev godkendt af byrådet i 2014 og området ved Svendborg Havn er under udvikling.

Udviklingsplanen er et af værktøjerne til at sikre en sammenhæng mellem bymidte og havn med tilpasning til byens skala, byrumsforløb og funktioner. Planen er en overordnet ramme for anvendelsen og bebyggelsens omfang, men den endelige udformning og arkitektur fastlægges i lokalplaner, herunder i samarbejdet med interessenter, investorer og borgere.

Boligscenarier med plads til det private og det offentlige

Området skal over tid tilbyde en variation af forskellige boligkvaliteter Med private uderum i form af terrasser og grønne tage samt forskellige offentlige uderum omkring havnen og Kobberbækken: Collage af et muligt boligscenarie ved den genåbnede Kobberbæk.

Nordre Kaj

Området fra den gamle Toldbod til knækket ved Nordre Kaj bliver havnens centrale rekreative område. En havnepark med plads til maritim friluftsliv, boldspil, skatere mv. Et sted med plads til alle – for både unge og ældre.

Jessens Mole

Det gennemsnitlige etageantal er planlagt til omkring 3. Det sikrer, at middelalderbyens profil med tegltage, tårne og spir fortsat er synlig set fra centrale områder ved havnen.

Dige med flere funktioner

Diget, som etableres som led i højvandssikring af byen, tænkes med en rekreativ funktion. Derfor foreslår vi i udviklingsplanen, at diget opføres i varierende bredder og med varierende overflader, så det kan indgå som et byrumsmøbel og bruges til ophold, bevægelse og leg.

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Udvikling af Svendborg havn

Kategori:Planlægning

Bygherre: Svendborg Kommune

Beliggenhed: Jessens mole, Svendborg

Bruttoareal: 250.000

År: 2013 - 2016

Status: Under udvikling

Opgaven

Program: Blandet program, boliger, erhverv, rekreativ by

Aktivitet: Arkitektrådgivning, strategi, udviklingsplan

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Pernille Schyum Poulsen, Jan Albrechtsen

Og: Morten Dam Feddersen

Rådgiverteam

Arkitekt: Vandkunsten

Landskab: Vandkunsten

Ingeniør: COWI