Christiania er ikke til salg!
Christiania, København
2005

Chri­sti­a­nia er ikke til salg!

Christiania er ikke til salg !

Da Slots- og Ejendomsstyrelsen inviterede en række arkitektrådgivere til at udarbejde en udviklingsplan for Christiania, fik Vandkunsten Christianias forhandlingsgruppes accept til at udarbejde et forslag under overskriften Christiania er ikke til salg.
Det blev en minderig proces, der satte konsensusdemokratiet på en hård prøve og lærte os at selv indlysende rigtige planer med bæredygtige ambitioner ikke er brugbare, hvis modtageren ikke vil forstyrres.

Vi nægtede at indfri forventningen om at udbygningen alene skulle ske inden for et afgrænset område. Vi foreslog i stedet en alternativ udbygningsplan og nogle andre skalaer og tætheder. Den tog afsæt i den særegne landskabelige situation. Vi pegede på Christiania som et levende laboratorium i afprøvning af alternative bosætningsformer.

”Rigtigt forstået kan Christiania være et vigtigt korrektiv til et konsolideret forbrugersamfund, der løber løbsk. Man kan sige, at hvis man ikke havde et Christiania, måtte man opfinde det. Men det kunne ikke gøres kunstigt, for Christiania er et løbende spirende liv, som en grøn plante mellem brosten.
Det kan ingen paragraffer skabe. Men de kan knuse dem.
Lad det ikke ske!”

Steen Eiler Rasmussen, Omkring Christiania, 1976

Med udgangspunkt i det særegne for Christiania

Christiania skal gøre en forskel, også når det gælder valg af skala og arkitektonisk udtryk. Der må og skal fortsat være forskel på brokvartererne og på Christiania. Fristaden skal bevare sin karakter af et åbent eksperimentarium, et anderledes, umage sted, der ikke må miste sin egenart. På den baggrund valgte vi, at disponere ca. 30.000 nye etagemeter som decentrale bosætninger i en skala og en karakter der tager udgangspunkt i Christianias egenart

Samspil mellem volden og vandet

Langs Bastionernes ’byside’ er der gjort plads i planen til nybyggeri, der i plan, snit og opstalt respekterer samspillet mellem voldens profil og vandspejlet.

Diagrammer viser forandringen

Diagrammet viser eksisterende byggeri (gråt), fore-slået byggeri (rødt) og de bygninger, der foreslås flyttet/fjernet på sigt (hvidt).

Projektfakta

Bygningsdata

Projektnavn: Christiania er ikke til salg!

Kategori:Planlægning

Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen

Beliggenhed: Christiania, København

Bruttoareal: 30.000

År: 2005

Opgaven

Program: Planlægning

Kontakt: Jan Albrechtsen, jal@vandkunst.dk

Projektgruppe: Jens Thomas Arnfred

Og: Knud Kappel og Julian Jahn

Rådgiverteam

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten